چقدر بخشیدن آدما کار مزخرفیه:/

وقتی میبخشیشون حس خوبی داری از اینکه قرار نیست یه عمر کینه یکی رو تو دلت نگه داری:/

ولی بعدش...

میبینی کلا بخشش طرفت غلط اضافی بوده ،بعضی از ادما با بخشش جرئت تکرار اشتباهشون رو پیدا میکنن

اونوقته که حست بهت میگه تو دیگه اخره همه احمقای دنیایی:/