کاش همه‌ی وصال ها نزدیک بود....
کاش تا پایان همه فاصله ها فقط یک ماه مونده بود....
کاش این همه کاش تو قلب من لونه نکرده بود....