عاشقانه ای بیش از این:
که این هوا فقط تورا میطلبد؟
هوا سرد باشد،من باشم،تو باشی،دستانت،همه درکنار هم....
و انگشتانی که درهم قفل میشوند،انگشتانی که میبرد خستگی از روح بی جانم...
انگشتانی که گرم میکند قلب سردم را،همان دستانی که وقتی در دست میگیرمشان یک تنه حریف یک دنیا میشوم!
تو همان کسی هستی که هر لحظه در تمنای یک تنهایی دونفره بااو هستم...
تو همان کسی هستی که باید باشی....وجودت تنفسی است برای ادامه ی زندگی...
تو همانی که دلم پر میزند این شب های سرد سر بر شانه هایش بگذارم...
بیا و بذار همه ی وجودم از بودنت گرم شود....

+یهویی سردم شد نوشتم:دی...!مخاطبم که خاب میدونید نداره:دی تر!