مـن تنها به خدایی ایمان دارم که رقصیدن بداند.

وقتی به شیطان نگاه کردم،

او را جدی، دقیق؛ عمیق و عبوس یافتم!

من یاد گرفتم قضاوت هرکس از توان من خارج است!

اموختم که میتوانم بی خدا باشم و سر دوستی با باخدایان داشته باشم!

آموختم میتوان برای کسی نور امید بود، حتی اگر امیدی نمانده باشد!


گوش های من تا هر بی نهایتی که مایلید پذیرای گفته هایتان است، ما نیامده ایم که به ازل برگردیم، آمده ایم تا ابدیت را جور دیگر معنا کنیم:)


و در نهایت ترسی که از تعبیرش میترسیدم و تعبیر شد! به دام افتاد

Channel:@matroke