تصمیم گرفتم دفعه بعدی که کسی جلو من حرف از خدا و پیغمبر و عدالت و لطف و مهربانی زد، یه جوری سرشو بکوبم تو دیوار که یکی از من بخوره یکی از دیوار، یه جوری مخش بپاشه به دیوار که جیگرم خنک شه اصن!