هردفعه که میخوان برگردن به این فک میکنم که دفعه بعدی که میبینمشون کِیه؟

نکنه دیگه دفعه بعدی نباشه؟! نکنه اخرین دفعه باشه؟!

و هرچی زمان بیشتر میگذره این فکر بیشتر مثل خوره وجودم و میگیره!

آرامشم و میگیره....!

میترسم از زمانی که پشت تلفن بشنوم.....چیزی رو که نباید بشنوم! پشت تلفن! خیلی سخته!