میگین اهنگی که دوست دارین و نذارین الارم گوشی؟ ازش متنفر میشین؟

اگه اون اهنگ صداش باشه چی؟

با هربار از خواب بیدار شدن، یه ذره بیشتر تو عشقش غرق میشین