کلافه بودن فقط اونجاش که پی سی و روشن میکنی، هنوز لود نشده پشیمون میشی از فیلم دیدن خاموشش میکنی، اونجاش که میشینی کتاب بخونی، درشو باز نکرده میبندی، اونجاش که میری کانالاتو چک کنی اولین کانال و که میزنی روش با هوم باتن از تله میای بیرون

کلافه بودن هم عالمی دارد😐