ولی فک میکنم الان دیگه وقتش باشه که یاد بگیرم هرکسی ارزش محبت نداره، هرکسی ارزش نداره براش زمانمو بذارم و هرکسی ارزش نداره که سعی کنم زندگیشو نجات بدم

ریممبر دیز تیری فکتز پلیز:|