دوباره کارای مقاله نویسی شروع شد! تنها تفاوتی که با دفعه های قبل داره واسه اولین بار مشاور گرام تعریف کرد از ما، اگر به نتیجه برسه امریکن کردیت رو شاخشه:)


دریافت


دریافت