از بدو شروع روابط اجتماعی م 

عادت نداشتم حرفایی بزنم که بقیه دوست دارن بشنون.

ولی تا دلت بخواد، حرفایی رو زدم که باید میشنیدن!


+ یه پستی بود که میگفت من موندم بااین اخلاقم بالشتم چطوری شبا منو تحمل میکنه، حکایت منه والا:)