خرّم آن روز که بازآیی و سعدی گوید: 
آمدی؟! وه که چه مشتاق و پریشان بودم …


این پست صرفا جهت انجام دادن رسالتی الهی است و جنبه ی دیگری ندارد:)
هفتــــه ی خوبی داشته باشین:)

+18هفته تا آغاز خوشبختی
+اینجوری که من حساب کردم هفته های اول خوشبختی با ماه رمضان یکی میشه-___-