شبها

قبلِ خواب

هیچ عشقی را

از روی گوشیِ تلفن نبوس

بوسه ای که

صدایِ نَفَس ندارد

گرمایِ صورت ندارد

بوسه نیست

تشدیدِ دلتنگی ست...

#فرید_صارمی