دست بردار از این فکر 

که تمام مدت «مزاحمی» !

که شخص کنارت را اذیت می‌کنی...!

اگر مردم از تو خوششان نمی‌آید

می‌توانند اعتراض کنند

اگر شهامت اعتراض ندارند 

مشکل خودشان است.


اسکی رفتم:// ولی ارزشش رو داشت:// حقیقتی بس دردناک://