وقتی یه مرد با چندتا دختر تو یه گروه باشه تهش این میشه دیگه!😂😂😂😂خداییش بخاطر جشنواره خوارزمی دیوونه اش کردیم!هنوز که هنوزه داره ادامه میده که به جایی برسیم ما!