میترسم تهش از همه امتحانا نمراتم خوب بشه طبق معمول از دینی کم بیارم:/ من حتی مورد داشتم دینی تو کارنامم 16بوده:/ از صب تاحالا هم تلاشمو کردم 2صفحه خوندم:/ اخه اینم شد درس ناموسا:/چیه باااو:/بیان جاش جرمن یادمون بدن اصن:/اه