از خیییلی نوزادی ها میخواستم عکس بذارم که خیلی قرمز بودم نذاشتم:/

اینـــــــجا یکم بزرگترم:)

اینجـــــــا هم تولدمه و مشخصا که سمت راستی منم:) سمت چپی هم داییمِ فقط نمیدونم کیک کجا بوده:/