از اونجایی که این هفته یا اتفاق خاصی نیوفتاد یااگرم افتاد تعریف کردم یا حسش نیست که تعریف کنم به وظیفه ی خودم عمل کرده و اعلام مینمایم که:

+31هفته تا آغاز خوشبختی:)