فقط منم که منتظرم تابستون تموم شه راحت شم یا شماهم همینطورید؟