چقدر بعد از پست قبل حس بی ادبی دارم:/
ولی خب....
خالی شدم....
مث مسکن واسه اعصاب:/