بیا اینم از روز تولد من:/

اینم از اولین روز 16سالگیم:/

لازمه که عرض کنم دست مریزاد زندگی:/

که گوه زدی به امروز....

نمیدونم شرایط بیان رو نخوندم....فقط تیکشو زدم....

ینی بکار بکردن این کلمات غیر مجازه؟

به ....که غیر مجازه

روز تولد و شروع خوب و هه همه اینا رو بیخی

اشکای مامان و چه کنم؟

دلش که شکست و چیکار کنم؟

اشکای خودم و چه کنم؟

مگه تقصیر من بود؟

اصن بابا چرا دخالت کرد؟

اگ اون دخالت نکرده بود هیچی نمیشدا

قشنگ 16سالگی بااولین روزش نشون داد چه سالیه

حالا هرچقدرم اطرافیان ارزو خوشبختی کنن

وقتی سرنوشتت و از همون اول ریدن توش تهش هیچی غیر این نییست....