زندگی فقط اونجاش که بعد از کلی خستگی از والیبال و زبان تشریفتو میاری خونه میبینی مامان انقدر گریه کرده که نمیتونه راه بره!


حق ندارم آتئیست شم؟ ندارم؟ واقعا ندارم؟