مادر بزرگ معتقد است: بهتر که والیبالی ها باختند، اگر میبردند مردم به شهر میریختند و شب عزاداری جشن بر پا میشد!!!!


من یک روز از عقاید مادر بزرگ سکته خواهم زد، سکته خواهم زد، سکته خواهم.....