چه جوری همدیگه رو انقدر دوست دارید؟

بابا من یه آدم و دو روز پشت سرهم ببینم روز سوم از دیدار سیرم!!

هرچقدرم سنم بالاتر میره نسبت به ازدواج بدبین تر میشم! بابا خب چرا ازدواج میکنید؟ مجرد بمونید عشق و حال دوران مجردی رو ببرید!

چیه بابا آدم تا تو اتاق خودشم میخواد بره یکی دنبالشه! اصن حریم خصوصی بی معنا میشه!

این چه وضعشه بابا!

کلام اخر: ازدواج نکنید دوران مجردی از انچه میپندارید شیرین تر است:)